Trạm làm việc giải phẫu bệnh

Trạm làm việc giải phẫu bệnh GP-1500 là hệ thống chuyên dùng cho phẫu tích bệnh phẩm, đảm bảo hạn chế các hơi dung môi có hại phán tán ra môi trường phòng thí nghiệm giải phẫu bệnh